کیسه خون

بيمار و امنيت بخشی , اصولی ترين توجه ماست. JMS با شهرتي نام آوازه همراه با تضميني كامل بر كيفيت و اعتبار برای تمامی كاربران ما و كاربردی بالا همراه با راحتی می باشد.  كيسه های خون  JMS با بالاترين استانداردهای كيفي به منظور كنترل بهينه خون شامل جمع آوری ،جداسازی، نگهداری و تزريق و انتقال خون توليد می گردد.  كيسه خون، وسيله ايي زيست پزشكي و يكبار مصرف است كه به منظور جمع آوری، نگهداری، حمل ونقل و تزريق خون و فراورده های آن مورد استفاده قرار ميگيرد.