خانه / واحد دارویی تدا / بیمارستانی / سووفلوران-سوژورن

سووفلوران-سوژورن

سووفلوران یک مایع استنشاقی قابل تبخیر ، غیر قابل اشتعال ، غیر قابل انفجار و تجویز شونده بصورت بخار است. سووفلوران سوزاننده نیست و دستگاه تنفسی را تحریک نمی کند. بنابراین جهت القای بیهوشی از طریق ماسک در بزرگسالان و کودکان مناسب است.

 

ادامه مطلب